nourifusion保濕面膜好用

[分享推介] 各大品牌 Eye Cream 評語 .....回應番「十大容易弄出眼紋動作」個post! - 美容心得精華 ...- Uwants.com

因為好多人都有眼紋o既問題, 亦都知道有好多平時唔為意o既動作,都會形成眼紋, 所以今次topic回應番上次「十大容易弄出眼紋動作」個post ge! 講講邊隻eye cream針對邊d問題,同埋邊隻好用d, 仲有一d眼部ge護理方法咁la~